round image on layout top

YÖK Denkligi için Gereken Evraklar

25 Aralık 2011 by Yönetici divider image

Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler (TC vatandaşları için)

 

-Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler (TC vatandaşları için)

-Denklik Başvuru sistemine üye olunarak doldurulan ve imzalanan Denklik Başvuru Formu

-Lise diplomasının aslı veya belgenin alındığı kurum, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti (Liseyi yurtdışında tamamlayanlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilecek lise denklik belgesini ibraz edeceklerdir.) ,

-Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı,

-Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti ve noter onaylı tercümesi,

-Denkliği talep edilen diplomaya ilişkin, yüksek öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi aslı (offical transkript),

-Denkliği talep edilen diplomaya ilişkin, yüksek öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesinin (offical transkript), noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti ve noter onaylı tercümesi,

(Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki aslı (supplement) ile noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı tercümeleri,)

-Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi (offical transkript) aslı ile noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi,

-Diploma sahibine ait pasaport aslı ve pasaport bilgi formu doldurulması veya işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi ile emniyet müdürlüğü pasaport şubesinden alınacak giriş çıkış dökümü.

-KKTC de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler.

-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda yer alan yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim gören ve diploma denklik talebinde bulunanlardan yükseköğretime başlanılan yıl itibarı ile ilgili yılda ön lisans ve lisans için yerleştirmeye esas olan üniversite yerleştirme sonuç belgesi,

-Noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı tüm suretlerin fotokopileri

Denklik başvuru esnasında teslim edilen tüm evrakların A4 boyutunda (zımbasız, kurdelasız, spiralsiz v.b.) fotokopisi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-Evrakların sığabileceği ebatta büyük dosya zarfı

 

Belgeler Tamamlandıktan Sonra Müracaat Yeri
ELDEN: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Evrak Birimi – BİLKENT/ANKARA
POSTA YOLUYLA: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 – BİLKENT/ANKARA
UYARI

01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan’daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının Apostil Şerhini taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan’da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir.

Kurulumuza sunmuş olduğunuz evrak asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla iade edilecek olup, onaylı suret ve tercüme belgeleri iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilmektedir.

Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem yapılmaz ve ilgilinin adresine eksikler Denklik Başvuru sisteminden başvuru sahibine bildirilerek evrakın tamamlanması istenecektir. Kurulumuz bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kaybolmalardan sorumlu değildir.

KAYNAK:  http://www.yok.gov.tr/web/denklik/gerekli-evraklarbottom round image

footer blue big nice

footertop right